ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sonicareshop.gr, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών του. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το ηλεκτρονικό κατάστημα προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του ηλεκτρονικού καταστήματος και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή και στην ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ηλεκτρονικού καταστήματος στις οποίες εκείνος προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sonicareshop.gr συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sonicareshop.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τρεις γενικούς λόγους:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sonicareshop.gr δεν αποθηκεύει στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί και κατά οποιονδήποτε τρόπο τα οικονομικά στοιχεία των πελατών του (π.χ. στοιχεία πιστωτικής κάρτας, λογαριασμοί τραπεζών κ.α.).


Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sonicareshop.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ' οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε κανέναν τρίτο φορέα, παρά μόνον εφόσον: Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες / μέλη του ηλεκτρονικού καταστήματος καταθέτουν σε αυτό μόνο στον βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το ηλεκτρονικό κατάστημα. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Πολιτική cookies

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sonicareshop.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη, ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε ο διακοσμιστής να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Δεσμοί (links) προς άλλες ιστοσελίδες (sites)

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sonicareshop.gr μπορεί να περιλαμβάνει δεσμούς (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (sites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το  ηλεκτρονικό κατάστημα για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν .

Internet Protocol Address

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.sonicareshop.gr κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.sonicareshop.gr υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και τον Νόμο 2774/1999 και τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ του ευρωπαϊκού δικαίου.  Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος –αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου– πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του εν λόγω ηλεκτρονικού καταστήματος.